Blogi: REDUsta valmistuneet ovat entistä tyytyväisempiä

20.9.2021 julkaistu

REDUsta valmistuneet opiskelijat ovat uusimman opiskelijapalautetiedon perusteella aiempaa tyytyväisempiä. Myös REDUsta valmistuneiden etumatka (erotus) toisiin koulutuksen järjestäjiin verrattuna on kasvanut yli kolmikertaiseksi edelliseen palautekauteen verrattuna.

REDUsta tutkintokoulutuksista valmistutaan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tai opiskelija suorittaa ns. osatutkinnon, eli hänen henkilökohtaisena tavoitteena HOKS:ssa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) olevat tutkinnon osat. Tutkintokoulutuksista valmistuvilta kysytään valmistumisen yhteydessä palautta valtakunnallisella Opetushallituksen (OPH) päättökyselyllä. Myös valmentavien eli VALMA- ja TELMA- koulutuksien päättäville opiskelijoille on REDUssa omat päättökyselynsä. Kaikkien Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien tiedot ovat kaikkien nähtävillä Vipunen.fi -palvelussa.

Opiskelijapalaute on osa rahoitusjärjestelmää

Ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisesti 2,5 % myönnettävästä valtionosuusrahoituksesta jaetaan valtakunnallisesti tutkintokoulutuksen opiskelijoiden antaman palautteen perusteella. Tänä vuonna (2021) REDU sai opiskelijapalautteiden perusteella rahoitusta yhteensä 947 328 €, mikä oli 2,7 % saadusta koko REDUn valtionosuusrahoituksesta. Eli olimme REDUssa ns. voiton puolella. Ensi vuoden 2022 rahoitusta jaetaan 2,5 % 1.7.2020–30.6.2021 välisenä aikana annetun aloitus- ja päättöpalautteen perusteella.

REDUsta valmistui lähes 1500 opiskelijaa

REDUsta valmistutaan niin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin kuin niiden osatutkintoihin. Näiden lisäksi suoritetaan loppuun VALMA- tai TELMA-koulutuksia.

Tutkintokoulutuksesta valmistui 1.7.2020–30.6.2021 -välisenä aikana yhteensä 1485 opiskelijaa. Heistä 1072 suoritti ammatillisen tutkinnon kokonaan ja 351 suoritti osatutkinnon. Tutkintokoulutuksista valmistuneista vastasi päättökyselyyn yhteensä 1162 eli 82 % valmistuneista. Tämä vastausprosentti on valtakunnan huippua.

Vastaajamäärämme 1162 on todella suuri. Koko valtakunnassa enemmän päättökyselyyn vastanneita opiskelijoita oli vain Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla 1877, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:lla 1786, Stadin ammatti- ja aikuisopistolla 1245 ja Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA:lla 1163 vastanneella. Nämä kaikki em. koulutuksen järjestäjät ovat REDUun verrattuna 2 kertaa suurempia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

VALMA-koulutuksen vastaavana aikana päätti 56 opiskelijaa ja heistä 34 eli 61 % vastasi päättökyselyyn. TELMA-koulutuksen 6 päättäneestä 3 vastasi päättökyselyyn.

Tutkintokoulutuksen päättäneet ovat entistä tyytyväisempiä

Lähes kaikkiin päättökyselyssä asetettujen kysymysten osalta valmistuneet ovat aiempaa tyytyväisempiä. Kyselyn kysymyksistä on 12 kysymystä, joiden vastausten perusteella jaetaan rahoitusta. Näiden ns. rahoituskysymysten osalta REDUn tulos parani merkittävästi. Kun edellisellä kaudella (1.7.2019–30.6.2020) rahoituskysymykset yhteensä tulos REDUssa oli 4,23. nyt se oli peräti 4,30. Lisäksi REDU lisäsi etumatkaa tuloksissa valtakunnan keskiarvotulokseen. Valtakunnan keskiarvo rahoituskysymysten osalta on 4,23, joten REDU on nyt 0,07:llä edellä keskiarvoa. Edellisellä kaudella eroa oli vain 0,02, joten ero keskiarvoon kasvoi yli kolminkertaiseksi.

Yrittäjyysvalmiuksien, koulutuksen hyödyllisyyden, opetuksen ja ohjauksen sekä tuen määrään osalta tyytyväisyys parani merkittävästi.

”Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen -kysymyksen” osalta tyytyväisyys parani eniten, peräti +0,16:lla (3,51 > 3,68). Toiseksi eniten tyytyväisyys lisääntyi kysymyksen ”Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään” -kysymyksen osalta, jossa tulos parani+ 0,11:llä (4,42 > 4,53).

Tyytyväisyys opintojen etenemisen tukeen parani +0,09 (4,15 > 4,24) ja ohjauksen ja opetukseen määrään sekä opetustiloihin +0,08 (4,15 > 4,23), välineisiin, työpaikkoihin, digitaalisiin ja muihin oppimisympäristöihin lisääntyi myös +0,08:lla (4,14 > 4,22).

Ainoa kysymys, jonka osalta tyytyväisyys ns. rahoituskysymysten osalta laski, oli mahdollisuuksiin opiskella työpaikoilla -0,01 (4,31 > 4,30). Aloittain tarkastellessa tässä näkyy jonkin verran Korona-tilanne, mikä heikensi työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksia.

Myös VALMA-koulutuksiin ollaan aiempaa tyytyväisiä

REDUn VALMA-opiskelijoiden päättökysely on yhteinen Ammattiopisto Lappian, Koulutuskeskus OSAO:n ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU:n kanssa. Kysely luotiin vuonna 2019 koulutuksen järjestäjien kesken Laatusampo 6 -hankkeessa. Em. koulutuksen järjestäjät myös vertailevat tuloksia keskenään ja REDUlla on käytössään heidän tulokset.

VALMA-koulutuksen 1.7.2020–30.6.2021 -tarkastelujakson välisenä aikana REDUssa päättäneiden kysymysten keskiarvo oli 4,39, kun oli edellisellä kaudella 0,13 pienempi eli 4,26. REDUn tulos oli myös 0,08 parempi, kuin Lappian, OSAO:n KPEDU:n ja REDUn yhteistulos (keskiarvo) 4,30. Merkittävin ero muihin oli, että REDUsta VALMA-koulutuksen päättäneet vastasivat, että saivat vaikuttaa muita enemmän opintojensa suunnitteluun.

TELMA-päättöpalautteeen osalta ei ole vielä julkaistavissa tarkempia vertailutietoja aiemmilta tarkastelukausilta, sillä vasta nyt vastausmäärä ylitti 5:n. Tietosuojasyystä alle 5 vastauksen tuloksia ei raportoida, sillä niistä voisi päätellä yksittäisen opiskelijan palaute.

REDUsta valmistuneet jatkavat muita enemmän jatko-opintoihin.

Päättökyselyssä kysytään opiskelijoilta myös arvioita siitä, mikä on heidän tilanne koulutuksen jälkeen.

85,2% REDUsta valmistuneista vastasi, että joko töissä toisen palveluksessa (67,7%), opiskelemassa (9,0 %) tai yrittäjänä (8,5 %). Näiden positiivisten sijoittuneiden määrä laski hieman eli 0,5 prosenttiyksikköä edellisestä kaudesta. Huomioitavaa on lisäksi, että 7 % valmistuneista siirtyy opiskelun jälkeen suoraan varusmiespalvelukseen, vanhempainvapaalle yms. ja heidän mahdollinen työllistyminen, yrittäjyys tai jatko-opiskelu ei näy näissä luvuissa. Jos näitä varusmies yms. ei oteta huomioon laskennassa, 91,6 % REDUsta valmistuneista on joko töissä, opiskelemassa tai yrittäjänä.

Ilmeisesti korona-aika on muuttanut tilannetta, sillä samaan aikaan kun työllistyminen toisten palveluun laski 3 prosenttiyksikköä, yrittäjyyteen siirtyvien osuus kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä ja jatko-opintoihin suuntaavien määrä lisääntyi peräti 1,9 prosenttiyksikköä edelliseen tarkastelukauteen verrattuna.

Työttömäksi jäävien määrä kasvoi nyt korona-aikana valmistuneilla hieman 0,6:lla prosenttiyksiköllä, mutta on edelleen 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän, kuin tarkastelukautta edeltävää kautta edeltävällä kaudella 1.7.2018-30.6.2019 eli ennen koronaa. Työttömiksi itsenä arvioi REDUsta valmistumisen jälkeen 2,4 prosenttiyksikköä vähemmän, kuin valtakunnassa keskimärin eli 7,8 % valmistuneista, kun valtakunnan luku on 10,2 %. REDUsta valmistuneet ovat innokkaampia jatkamaan opintojaan 1,5 prosenttiyksikköä enemmän, kuin valtakunnassa keskimäärin. Lähes joka kymmenes REDUsta valmistuva jatkaa opintojaan korkeakouluissa tai yliopistoissa, eli REDU ei ole pelkästään työelämään suoraan koulututtava ammatillinen koulutuksen järjestäjä, vaan myös väylä jatko-opintoihin.

Päättöpalautteiden käsittely toimialoilla ja kehittämistoimien vaikuttavuus

Päättöpalautteet käsitellään lokakuun alkuun mennessä REDUn toimialoilla toimialakokouksissa toimialapäällikön ja toimialan laatuvastaavien vetämänä. Käsittelyn tulokset dokumentoidaan ja vuoden päästä palataan tarkastelemaan käsittelyssä nostettujen kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Viime syksynä tutkintokoulutuksien päättöpalautteen käsittelyssä asetettujen kehittämistavoitteiden vaikuttavuutta käydään myös läpi tämän syksyn käsittelykierroksella. Samalla voidaan oppia mitkä viime vuonna asetetut kehittämistoimenpiteet nostivat parhaiten tulosta ja mitkä eivät.

Yli miljoona euroa palautteiden perusteella REDUlle?

Edellä esitetyn päättöpalautekyselyn palauteen paraneminen sekä valtakunnan huippua oleva vastausprosentti yhdessä hyvän aloituspalautteen kanssa merkitsevät, että REDUlle on näillä näkymin tulossa ennätyksellisesti opiskelijapalautteiden perusteella jaettavaa valtionosuusrahoitusta.

Ensi vuoden ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta jaetaan 2,5 % opiskelijapalautteiden perusteella. Ko rahoitusosuutta jaettaessa kilpaillaan ns. kansallisella tasolla muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Koska olemme nyt selvästi muita edellä ja etumatka kasvanut ja myös vastausmäärät huippuluokkaa, varovainen arvio on, että palautteen perusteella REDUn saama rahoitus vuodelle 2022 rikkoo miljoonan euron rajan. Se miten käy, tiedämme tarkemmin joulukuussa, kun Opetus- ja kulttuuriminiteriö tekee vuoden 2022 rahoituksen suoritepäätöksen.

Liitteenä on REDUn päättöpalautteen raportti, jossa vertailtu tulosten kehitystä aiempiin kausiin sekä valtakunnan tuloksiin.

Kirjoittaja
Laatukoordinaattori
Pertti Heikkilä